OPEN BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS MARTIN VAN RIJN

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T.a.v.: de heer drs. M.J. van Rijn, Staatssecretaris

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

Eindhoven, 22 augustus 2016

Mijnheer de Staatssecretaris,

Middels dit schrijven, doe ik dringend een beroep op u en verzoek ik u als Staatssecretaris direct in te grijpen.

Hoewel de voorzieningenrechter in de rechtbank Midden-Nederland in zijn uitspraak van 28 juli jl. een keihard oordeel heeft geveld in de zaak waarbij de burgenmeester van Nieuwegein zijn handhavende taak verzuimde, blijkt dat de burgemeester niet tot inkeer is gekomen.

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Deze burgemeesterlijke ongehoorzaamheid heeft uiteraard ook zijn weerslag op burgers en bedrijven. Want als een burgemeester het oordeel van de rechter naast zich neerlegt, waarom zouden burgers en bedrijven dan nog naar het oordeel van de rechter luisteren? Hiermee is een glijdende schaal ingezet, die uiteindelijk ten koste gaat van de democratische rechtstaat.

De rechter achtte van belang dat de DHw geen wettelijke bepaling kent waarin de mogelijkheid in het leven wordt geroepen om te experimenteren met lokale dan wel landelijke regelgeving in die zin dat overtreding daarvan kan worden toegestaan en van handhavend optreden kan worden afgezien. Ook andere wetgeving, met name van het Ministerie van Economische Zaken, laat dergelijke experimenten met de DHw niet toe.

De rechter heeft benadrukt dat burgemeesters zich moeten schikken in de verhouding tussen nationale regelgever enerzijds en lokale, gemeentelijke, uitvoering anderzijds. Burgemeesters gaan niet over de regels, maar alleen over de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de nationaal vastgestelde regels. Toch trekt deze burgemeester zijn eigen plan en dat is ongehoord.

U heeft de Tweede Kamer bericht dat pilots alleen mogelijk zijn binnen de wettelijke kaders. U ging daarbij vanuit dat de VNG bij de pilot binnen deze kaders zou blijven. U heeft hierover ook een brief gestuurd aan de voorzitter van de VNG. Mocht dit niet het geval zijn dan zou u deelnemende gemeenten hierop aanspreken.

Hoewel vast staat dat de deelnemende gemeenten met de pilot de wettelijke kaders van de DHw overschrijden, heeft u tot op heden geen gevolg gegeven aan uw toezegging de gemeenten hierop aan te spreken, althans hebben de deelnemende gemeenten zich hiervan niets aangetrokken.

Vanuit verschillende belangengroeperingen is ingezet op het voorkomen van verdere uitvoering van de pilot. Helaas ontbreekt het de slijtersbranche middelen om dat offensief voort te zetten. Bovendien duurt iedere beroepsprocedure kostbare tijd die we niet mogen verliezen omdat de pilot onverminderd doorgaat.

De verantwoordelijkheid voor toezicht ligt uiteraard in eerste instantie bij de burgmeesters. Nu deze die verantwoordelijkheid niet, althans onvoldoende nemen, ligt het op uw weg hier met spoed passende maatregelen te nemen. Daarbij kan gedacht worden aan uw bevoegdheid de burgemeesters te ‘overrulen’.

Met vriendelijke groet,

R.P. (Ron) Andes

Voorzitter Koninklijke SlijtersUnie

Reacties